نقش والدین در تربیت کودکان مسئول

حساس تغییر سن کودکان مدل بازی های آن‌ها نیز نقش نوباوه گانه تغییر و تحول می یابد. براین اساس اگر قصد دارید به تقویت مهارتهای فرزند پروری خویش بپردازید، همواره به یاد داشته باشید که کودکان در هر زمینهای نظیر شما عمل می کنند و از الگوی رفتاری شما تبعیت میکنند. بدین ترتیب ، والدین باید از ویژگیهای متفاوت کودک در فرآیند رویش ، مسائل آموزشی و مشکلات عاطفی وی مطلع باشند و بر شخصیت بچه و مسائل آن تسلط تمام داشته باشند . نقش مشاوره در مدرسه و بازه زمانی ابتدایی ، دوچندان اساسی و با اهمیت می باشد ؛ البته مشاوره به تنهایی قادر به حل مشکلات نوباوه نبوده و برقراری ارتباط دربین مشاور ، والدین و استاد ، زیاد ضروری میباشد . بچه به برهان نیاز مالی و عدم تأمین همین نیاز از سوی والدین یا به دلیل نبود توجه و محبت ، دزدی می نماید . به کلمه دیگر ، می اقتدار گفت که بازخورد ناصحیح والدین در محفظه منزل و مربیان در مکتب موجب بخش اعظمی از ناهنجاریهای رفتاری در کودکان می شود . علم آموزانی که در گیر نقص‌ جسمانی ( معلولیت بدنی ) هستند ، حساسیت خاصی نسبت به نحوه بازخورد اطرافیان دارند ، در سرانجام ، همین امر بهداشت دیوانه آن‌ها را به خطر می اندازد . اطرافیان هم باید به نحوی حساس همین نقص بازخورد نمایند که موجب احساس حقارت در وی نشوند . زمانی که به عنوان پدر یا این که مادر قصد برقراری ارتباطی مفید را اصلی فرزند خویش دارید بهتر می باشد عملکرد نمایید بر روی ادراک احساس فرزندتان تمرکز کنید. هر گزیده را که متوجه نمی گردید سؤال کنید. فدایی افزود: مادر دارای دقت به این‌که محبت بی قید و شرطی نسبت به فرزندان دارد غالبا در مورد آموزش های اخلاقی و انضباطی مشقت بار گیری نمی نماید بنابراین، این مساله به عهده پدر است. به طور کلی ، بی پناهی نوپا در محفظه منزل ، تنبیه بدنی شدید ، زندانی نمودن بچه و آزار وی ، تحقیر و سرزنش ، بی توجهی ، عدم محبت متقابل، طرد کودک ، ناضایتی ، احساس ناایمنی ، اضطراب و محرومیت مالی، منجر بروز ناهنجاریهای رفتاری در طفل می گردند . 3-کودک نباید هیچ گاه احساس بی پناهی و ناامنی کند ، او می بایست از توجه و محبت به اندازه بهره مند گردد و هیچ گاه نباید از تنبیه شدید ، به خصوص تحقیر ، سرزنش و بی اعتنایی استفاده کرد .