دسته های خبری

بندرلنگه
27° 23°

Windy and Humid

29°

  • Wed

  • Thu

  • Fri

  • Sat

Tokyo - 07 July
27° 23°

Windy and Humid

29°

  • Wed

  • Thu

  • Fri

  • Sat

29° C Windy and Humid

جدول وعده مسولین

اداره آب و فاضلاب لوله طرح محرم به سمت سایه خوش بودججه دریافت و منتظر پیمانکار مربوطه هست ۲۵ روز
اداره آب و فاضلاب لوله طرح محرم به سمت سایه خوش بودججه دریافت و منتظر پیمانکار مربوطه هست ۲۵ روز
اداره آب و فاضلاب لوله طرح محرم به سمت سایه خوش بودججه دریافت و منتظر پیمانکار مربوطه هست ۲۵ روز

شهرستان ها

محلی