روشهای مختلف استریل کردن مورد استفاده در آزمایشگاه – پارسژن

تفاوت همین دو اتوکلاو همین بوده که جور بخار عملیات استریل شدن در مدت دوران نیم ساعته انجام میگیرد و تمامی ی تجهیزات به رخ تماما یکنواخت استریل و ضدعفونی خواهند شد. استریل یا این که سترون به معنی تماماً عاری از باکتری یا قارچ یا ویروس یا این که دیگر میکروارگانیسمهای بیماریزا و غیربیماریزا (در مورد اشیای بیجان) است. هدف از استریل کردن دوری از انتقال عفونت است. محفظه های آزمایشگاهی از طرز های سترون کردن بهره زیادی برای استریل مواد و تجهیزات آزمایشگاهی می برند. 2. نحوه شیمیایی به وسیله مواد ضدعفونیکننده مثل آب اکسیژنه و انجام واکنشهای شیمیایی (مانند رادیکالهای آزاد) به جهت سترون کردن بهره میبریم. طرز های استریلیزاسیون در آزمایشگاه یکی از از نکات لازم به جهت بهداشت و ایمنی گوشه و کنار می باشد که کل کارکنان آزمایشگاه بایستی با آن تماما آشنا باشند. دستگاه فور برای استریل کردن آن ها مضاعف مطلوب می باشد. پس از ایجاد خمیر ماکارونی، آن را اهمیت به کار گیری از فور خشک کن، نیز خشک کرده و نیز استریل می نمایند و تمامی باکتری ها و میکروب های موجود بر بر روی ماکارونی را از بین برده و سبب ساز ماندگاری بلند مدت آن می شوند. 1. طرز حرارتی به وسیله دستگاههایی نظیر اتوکلاو و فور در این روش از تأثیر گرما و فشار بخار آب به جهت کشتن میکروارگانیسمها استعمال میشود. با دقت به بخش اعظمی از جنبههای منفی نحوه استریل کردن شیمیایی که در بالا ذکر شد، باغبانهای خانگی به طور معمول بیشتر از روشهای حرارتی به کار گیری میکنند. البته از منابع حرارتی الکتریکی هم می اقتدار استعمال کرد. همین دستگاه برای ضدعفونی و استریل وسایل مختلفی که در ضدعفونی کردن آنان در سالنهای آرایشی الزامی میباشد آیتم استفاده قرار میگیرد. 4. شیوه فیلتراسیون برای مایعات به کار گیری شده و شامل عبور دادن مایع از فیلترهای ریزبافت میباشد. روند استریل کردن بسته به محصول تجهیزات نیازمند به استریلیزاسیون شامل روشهای گرماییخشک (فوور)، گرماییمرطوب (اتوکلاو)، شیمیایی، رادیواکتیو (پرتوگاما) و فیلتراسیون میشوند. درصورتیکه از اتوکلاوهایی استعمال نمایید که به اشعهی UV مجهز هستند در صورتی که چکیده از تجهیزات با اشعه در تماس نباشد مراحل استریل کردن به لطف انجام نخواهد گرفت. در صورتی که شما هر نوع سوالی در رابطه حیاتی چه جایی و روش استعمال از نحوه استریل دستگاه لیزر دارید، می توانید اصلی ما در صفحه وب تماس بگیرید.