اهرمهای تراتل را شما در این جا میبینید

در این حالت باید تراتل به پایین حرکت داده شود و مجدداً موتور راه اندازی شود. دماش زیاد نمیشه؟ اگر کامل اطلاعات دارید تو تست ترمال تراتل نمیکنه؟ ساعت ۱ شب تا ۳ زمان برد تا هم ای سیو فلش بشه و هم اتانول تو باک ریخته بشه . او اضافه کرد: در ضمن وزن این اتاقها پایین است و مثلاً گلف حتی وزن پایینتری هم دارد. مثلاً پس از گذشت 5 سال آيا راندمان و توان مصرفي پمپ از جهت تغيير نقطه كار تغيير ميكند يا نه؟ بلكه توان ماشين محرك بر اساس نقطه ماكزيمم منحني مشخصه دبي- توان پمپ انتخابي انتخاب ميشود. به همين جهت در مواقعي كه لازم است تا پمپ به ازاء دبيهاي مختلف كار كند بايد قدرت الكتروموتور را بر اساس نقطه ماكزيمم منحني مشخصه قدرت انتخاب شود. در حقيقت اين منحني مشخصه منحني اصلي انتخاب يك پمپ براي يك سيستم است و نقطه كار پمپ نيز بر روي آن تعريف ميشود. با انتخاب توان ماكزيمم از روي اين منحني پمپ ميتواند در هر شرايطي كار كرده و خطري موتور محرك را تهديد نميكند. توان ماشين محرك بايد طوري انتخاب شود كه در همه شرايط كاري پمپ جوابگوي تغييرات باشد اگرچه انتخاب پمپ و الكتروموتوري قويتر براي يك پمپ از بروز خطرات احتمالي ناشي از تغييرات نقطه كاري پمپ ميكاهد اما اين امر در افزايش مصرف داخلي و هزينههاي سرمايهگذاري اوليه تاثيرگذار است و بايد نقطه بهينه با ضريب اطمينان طراحي معيار انتخاب باشد.

مصرف داخلي انرژي الكتريكي نيروگاه:در يك نيروگاه بخار كه وظيفه توليد انرژي الكتريكي را بر عهده دارد همواره مقداري از انرژي الكتريكي توليد شده صرف مصرف داخلي نيروگاه ميشود كه عمدتاًهم مربوط به موتور محرك پمپها و ساير تجهيزات دوار اين نيروگاهها است. دريچه ي ورود هواي موتور ، وظيفه ي تنظيم هواي ورودي را بر عهده دارد و با بالا رفتن خود در سرعت هاي پايين ، باعث رسيدن هواي بيشتر و با پايين آمدن در سرعت هاي بالا ، موجب كاهش هواي اضافي ورودي به موتور مي گردد . منحني مشخصات پمپ موجود در سيستم:نشان دادن شرايط كاري پمپ توسط معادلات رياضي و يا سطوح فضايي ازنظر استفاده عملي باعث بروز مشكلاتي ميشود و به همين جهت كليه مشخصات را در روي صفحه نمايش ميدهند تا استفاده از آن راحتتر و عمليتر شود. در هر يك از واحدهاي يك نيروگاه حرارتي 325 مگاواتي بطور متوسط 7 عدد پمپ 6/6 كيلوولتي با آمپر و توان مختلف و بالغ بر 15 پمپ 400 ولتي با آمپر و توان مختلف بطور دائم در شبانهروز در مدار است كه بخش عمدهاي از مصرف انرژي الكتريكي با رقم بسيار بالايي را در نيروگاه به خود اختصاص ميدهند.

مطالب دیدنی  استرس بار چیست؟

673920 كيلووات ساعت معادل 673 مگاوات ساعت در سال كه با احتساب كيلوواتي 150 ريال برابر است با رقمي بالغ بر 10 ميليون تومان در سال. همانطور كه در پيشتر اشاره شد مصرف برق يك عدد از پمپهاي 6/6 كيلوواتي با جريان A500 در يك نيروگاه بخار برابر است با 4570 كيلووات كه با فرض مصرف هر خانه 6 كيلووات برابر است با مصرف انرژي الكتريكي 761 خانه در يك شهر است. در اين خصوص ابتدا مختصري به بحث مصرف داخلي در نيروگاه ميپردازيم و پس از آن با انجام تحقيق و بررسي در يك سيستم واقعي منحني مشخصات مدار و موقعيت نقطه كار پمپ سيستم مشخص و بررسي ميشود در نهايت منحني مربوط به نقطه كار پمپ را با ساير منحني مشخصههاي پمپ و بويژه منحني دبي و توان پمپ مقايسه و پس از تحليلهاي انجام شده در جهت كاستن از مصرف انرژي الكتريكي راهكارهاي لازم ارايه ميشود. به عبارتي دبي نقطه كار پمپ تا 3% اطراف نقطه ماكزيمم راندمان باشد. در اين مقاله هدف بررسي راندمان و توان مصرفي ناشي از موقعيت نقطه كار پمپ نسبت به راندمان ماكزيمم و توان مصرفي بهينه در دبي و هدي است كه پمپ بيشتر در آن دبي و هد كار ميكند.

در راستاي حصوص اهداف فوق موقعيت نقطه كار پمپ موجود در سيستم مذكور مورد بررسي قرار گرفت. ب. نقطه كار پمپ در سمت چپ نقطه راندمان ماكزيمم پمپ قرار گيرد كه نشاندهنده انتخاب نامناسب پمپ است در اين حالت با نزديك كردن نقطه كار پمپ به نقطه ماكزيمم راندمان توان مصرفي پمپ افزايش مييابد. فرم منحني قدرت نيز با سرعت مخصوص پمپ تغيير ميكند در پمپهاي با سرعت مخصوص (سرعت مخصوص با دور پمپ متفاوت است و از فرمول خاصي بدست ميآيد) پايين (پمپهاي سانتريفوژ) منحني با افزايش Q (دبي) حالت صعودي دارد و در بعضي پمپها داراي نقطه ماكزيممي است. محاسبه منحني مدار:براي بدست آوردن منحني مدار يك سيستم از فرمول (1) زير استفاده ميشود. يكي از عوامل اصلي در تشخيص نقطه كار پمپ منحني مداري است كه پمپ بر روي آن نصب شده است براي بدست آوردن منحني مدار سيستم معمولاًمعادله بر نولي را براي نقطه آغازين و انتهايي سيستم با محاسبه تلفات موجود در آن سيستم منظور ميكنند. در سيستم مورد بررسي براي بدست آوردن منحني كلي مدار سيستم را به سه قسمت HR1-HR2-HR3 تقسيم كرديم و از روابط حاكم بر مدارهاي موازي و سري مدار كلي سيستم را بدست خواهيم آورد. اما ميتوان از شدت و ميزان آن با بهينهسازي انرژي كاست و با انجام اين صرفهجويي در مراكز توليد انرژي برق بيشتري بدست مصرفكنندگان رسانيد.

مطالب دیدنی  اتوبار بلوار تعاون, باربری بلوار تعاون

هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با تراتل زانتیا وب سایت خود باشید.